WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Disclaimer
Disclaimer: De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en content aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tijdelijke content op deze site. Informatie die wordt bereikt via de pagina links op websites van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van Basic Light Biofotonentherapie.

Medische Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Basic Light Biofotonen therapie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan, ontstaan uit het opvolgen van adviezen vanaf deze website. Sommige kwalen of aandoeningen zijn niet of minder geschikt voor medicatie middels biofotonen therapie, raadpleeg hiervoor tijdig uw huisarts of specialist. Als er bij gebruik van een geneesmiddel na een aantal weken nog geen verbetering zichtbaar is of als de kwaal is verslechterd, wordt aangeraden uw huisarts of specialist te raadplegen

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze publicatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Basic Light Biofotonentherapie, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze publicatie.

Copyright
Beelden: Foto's en illustraties op de website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.
Teksten: Teksten gepubliceerd in de website mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de redactie. In alle andere gevallen moet voor eventuele overname van een tekst contact worden opgenomen met info@basiclight.nl.
Links: Indien Basiclight.nl enige vorm van Smaad of Lasten wordt toegelegd is dit uitdrukkelijk niet toegestaan en zullen juridische stappen worden ondernomen.